ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN

De overeenkomst
1. De algemene voorwaarden maken een onlosmakelijk onderdeel uit van de behandelingsovereenkomst(en) als bedoeld in de Wet Geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO, artikelen 7:446 t/m 7:468 BW) tussen Mondzorg C. Dollen, daaronder begrepen diens werknemers, en de patiënt. Zij worden voor of bij het sluiten van de overeenkomst(en) aan de patiënt of zijn wettelijk vertegenwoordiger(s) beschikbaar gesteld, zijn aanwezig in de wachtkamer en worden op verzoek toegezonden. Mondzorg C. Dollen is bevoegd om deze algemene voorwaarden te wijzigen.
2. Bij het aangaan van een behandelingsovereenkomst is de patiënt verplicht correcte en actuele adresgegevens, contactgegevens, informatie over gezondheid en medicijngebruik te verstrekken. Ook wijzigingen dienen binnen afzienbare tijd aan Mondzorg C. Dollen te worden doorgegeven.
3. Behandelingsovereenkomsten worden mondeling aangegaan. Op verzoek van de patiënt kan dit schriftelijk gebeuren.

Derden
4. Mondzorg C. Dollen is bij de uitvoering van de overeenkomst gerechtigd derden in te schakelen. Daarbij zal bij de keuze van deze derden zorgvuldigheid betracht worden en, indien dat redelijkerwijs mogelijk is, tevoren overleg met de patiënt gepleegd worden. Mondzorg C. Dollen is voor gedragingen van deze derden niet aansprakelijk. De artikelen 7:404, 7:409 en 7:422 lid 1 BW zijn niet van toepassing.

Kosten en betaling
5. De kosten van de behandeling, inclusief de kosten van techniek en materialen, worden in rekening gebracht bij en zijn verschuldigd door de patiënt, ongeacht of deze de kosten geheel dan wel gedeeltelijk kan declareren bij, en aan de patiënt worden vergoed, door een zorgverzekeraar. De kosten van behandeling van minderjarigen worden in rekening gebracht bij en zijn verschuldigd door de wettelijk vertegenwoordiger(s).
6. Mondzorg C. Dollen berekent, tenzij anders aangegeven, de kosten van behandeling ingevolge de Tarievenlijst Tandheelkunde en Algemene bepalingen zoals deze door de Nederlandse Zorgautoriteit zijn vastgesteld (regelgeving mondzorg). Wijzigingen van de Tarievenlijst Tandheelkunde en Algemene Bepalingen worden voorbehouden.
7. Afspraken kunnen – indien noodzakelijk wegens overmacht – uiterlijk tot 24 uur van te voren geannuleerd worden. Online wijzigingen kan tot 48 uur van te voren. Annuleren kan via de mail en telefonisch. Afspraken op maandag dienen uiterlijk op de voorafgaande vrijdag voor 12 uur ’s middags te worden geannuleerd. Bij niet komen of niet tijdige annulering van de afspraak is de zorgverlener gerechtigd de gereserveerde tijd en/of de afgesproken behandeling in rekening te brengen wanneer er geen andere patiënten konden worden behandeld of andere gehonoreerde werkzaamheden konden worden verricht, zulks met een minimum van €25,00.
8. Mondzorg C. Dollen heeft Payt (www.payt.nl) opdracht gegeven om de facturering en incasso te verzorgen voor onze diensten en behandelingen.

Behandeling en informatie
9. Mondzorg C. Dollen informeert de patiënt over het behandelplan, eventuele risico’s en eventuele andere mogelijkheden van behandeling die in aanmerking kunnen komen, opdat de patiënt een weloverwogen keuze kan maken. De informatie wordt verschaft op een voor de patiënt geschikt niveau en de zorgverlener gaat na of patiënt de informatie heeft begrepen.
10. Voorafgaand aan iedere uitgebreide en/of ingrijpende behandeling die een bedrag ter grootte van €250,00 of meer aan kosten met zich brengt, wordt de patiënt c.q. diens wettelijke vertegenwoordiger, desgewenst, schriftelijk en/of digitaal een prijsopgave verstrekt. Deze prijsopgave geeft een overzicht van de door Mondzorg C. Dollen voorgenomen prestaties, het per prestatie in rekening te brengen tarief, alsmede de materiaal- en techniekkosten.
11. Indien voorafgaande verstrekking van een schriftelijke prijsopgave redelijkerwijs niet mogelijk is dan is Mondzorg C. Dollen hiertoe niet gehouden. Mondzorg C. Dollen zal in dat geval de kosten van de behandeling voorafgaand aan de behandeling met de patiënt bespreken, tenzij ook dat redelijkerwijs niet mogelijk is.
12. Mondzorg C. Dollen kan afwijken van het vooraf afgesproken behandelplan en de bovenbedoelde prijsopgave indien tijdens het onderzoek of de behandeling blijkt dat afwijking, bijvoorbeeld door onvoorzienbare complicaties, noodzakelijk is. Mondzorg C. Dollen zal de patiënt informeren over de afwijking en prijsoverschrijding, tenzij dit redelijkerwijs niet mogelijk is.
13. De patiënt is gehouden alle gegevens en bescheiden die de zorgverlener naar zijn oordeel nodig heeft voor het uitvoeren van de behandelingsovereenkomst, tijdig en in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking te stellen. Extra kosten die voortvloeien uit het niet, niet tijdig, niet behoorlijk, of onvolledig ter beschikking stellen van de verlangde gegevens, komen voor rekening van de patiënt.
14. De patiënt staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan de zorgverlener ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden.
15. De zorgverlener legt op verzoek van de patiënt schriftelijk vast voor welke ingrepen van al dan niet ingrijpende aard deze toestemming heeft gegeven.

Privacy
16. Mondzorg C. Dollen houdt van iedere patiënt een digitaal dossier bij. De patiënt heeft te allen tijde recht op inzage in het dossier. Mondzorg C. Dollen is wettelijk verplicht het dossier 15 jaar te bewaren.
17. Mondzorg C. Dollen zal geen patiëntgegevens aan derden verstrekken, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de patiënt.

Klachten
18. Bij Mondzorg C. Dollen wordt gewerkt volgens de professionele standaard en wordt de Gedragscode voor mondhygiënisten onderschreven. Indien de patiënt ontevreden is, of een klacht wil indienen, dan is het van belang dat de patiënt dit met Mondzorg C. Dollen bespreekt. Indien zij samen niet tot een oplossing komen, wordt de patiënt doorverwezen naar de NVM-klachtenregeling (T: 030-657 10 13 of E: klacht@mondhygienisten.nl .
19. De betaling wordt niet opgeschort als de patiënt een klacht indient via de NVM-klachtenregeling of een andere instantie, tenzij de beweerde tekortkoming van Mondzorg C. Dollen de (gedeeltelijke) opschorting rechtvaardigt. De patiënt dient Mondzorg C. Dollen per omgaande van zijn klacht in kennis te stellen.

Aansprakelijkheid
20. De aansprakelijkheid van Mondzorg C. Dollen is beperkt tot het bedrag waarop de door Mondzorg C. Dollen afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering in het voorkomend geval aanspraak geeft, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico van Mondzorg C. Dollen onder de verzekering. De patiënt kan deze polis desgewenst inzien op de praktijk van Mondzorg C. Dollen.

Overig
21. Op de behandelingsovereenkomst is het Nederlands recht van toepassing.
22. Mondzorg C. Dollen is niet aansprakelijk voor verlies van persoonlijke bezittingen in de praktijkruimte.
23. Het is niet mogelijk huisdier(en) mee te nemen in de behandelruimte. Hulpdieren zijn wel toegestaan, mits de patiënt een verklaring van een arts kan overleggen.
24. Mondzorg C. Dollen behoudt zich het recht voor om personen die aanstootgevend gedrag vertonen te verwijderen uit het pand.
25. Een behandeling kan soms langer duren dan gepland, omdat Mondzorg C. Dollen de kwaliteit van de behandeling belangrijk vindt en er daarom meer tijd nodig kan zijn. Wij vragen uw begrip als u even moet wachten.
26. Het is niet toegestaan te roken in de praktijkruimte.
27. De medewerking en motivatie van de patiënt zijn essentieel in het bereiken en behouden van een goed resultaat tijdens en na de behandeling.
28.Mondzorg C. Dollen stuurt afspraakbevestigingen en afspraak/sms herinneringen via de mail.
29.Vervolgafspraken worden ingepland na de behandeling.
30. Mondzorg C. Dollen stuurt een rapportage van de behandeling naar uw tandarts/ orthodontist. Mocht u hier bezwaar tegen hebben dan ontvangt Mondzorg C. Dollen dit graag schriftelijk.

Reviews

Bel 06 113 657 40

Afspraak maken?